EN | RU

Tredje FRA-undersökningen om diskriminering och hatbrott mot judar i EU – uppgiftsinsamling online och webbplats

Europeiska unionens byrå för mänskliga rättigheter (FRA eller byrån) behandlar fysiska personers personuppgifter i enlighet med förordning 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

I detta dataskyddsmeddelande beskrivs dels FRA:s policyer och metoder för dess insamling och användning av dina personuppgifter, dels dina integritetsrättigheter. Vi är medvetna om att dataskydd är ett fortlöpande ansvar och vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov.

 1. Varför behandlar vi personuppgifter?
 2. Vilka typer av personuppgifter behandlar byrån?
 3. Hur samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
 4. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
 5. Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?
 6. Vem kan se dina uppgifter?
 7. Delar vi dina uppgifter med andra organisationer?
 8. Har vi för avsikt att överföra dina personuppgifter till tredjeländer/internationella organisationer (om tillämpligt)
 9. När kommer vi att påbörja behandlingen?
 10. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 11. Vilken kontroll har du över dina uppgifter?
  1. Värdet av ditt samtycke
  2. Dina dataskyddsrättigheter
 12. Vilka säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter?
 13. Vad kan du göra vid problem?
 14. Hur uppdaterar vi vårt dataskyddsmeddelande?

1. Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att genomföra den tredje FRA-undersökningen om diskriminering och hatbrott mot judar i EU. Undersökningen syftar till att ge byrån information om erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism, hatbrott och diskriminering samt om det judiska livet bland personer 16 år eller äldre som identifierar sig som judar och som har bott i de länder som ingår i undersökningen i minst 12 månader före undersökningen.  Följande 13 EU-medlemsstater ingår: Australien, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Ungern, Nederländerna, Polen, Rumänien, Spanien och Sverige.

tillbaka till toppen


2. Vilka typer av personuppgifter behandlar byrån?

Vi kommer endast att samla in följande personuppgifter som är nödvändiga för ovan beskrivna behandling:

 1. Allmänna personuppgifter:
  • Personrelaterade uppgifter (via undersökningen: kön, ålder och födelseland)
  • Kontaktuppgifter (e-postadress, namn): endast om de lämnas via e-post. Det finns ingen möjlighet att koppla samman undersökningsdata med kontaktuppgifter.
  • Utbildningsinformation (högsta avslutade utbildningsnivå)
  • Familj, livsstil och sociala förhållanden
  • Andra:
   • uppfattning om samhällsproblem, inklusive antisemitism, erfarenhet av antisemitism, fördomsmotiverade trakasserier, våld och vandalism, diskriminering, betydelsen av religiösa sedvänjor, medvetenhet om rättigheter, tillit till och anknytning till institutioner.
 2. Särskilda personuppgiftskategorier:

  Intervjupersonernas svar på de frågor i undersökningen som kan avslöja särskilda uppgiftskategorier:

  • uppgifter som avslöjar etnisk bakgrund
  • politiska åsikter
  • religiösa övertygelser
  • uppgifter om hälsa eller sexuell läggning

tillbaka till toppen


3. Hur samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

 1. Information du ger oss

  De flesta uppgifter som samlas in baseras på dina svar på frågorna i undersökningen. I syfte att bjuda in dig att delta i undersökningen kan du komma att kontaktas av organisationer, grupper, gemenskaper (om du är medlem i dem) eller andra personer som har hört talas om undersökningen eller se reklam för undersökningen någon annanstans. Du är fri att välja om du vill delta eller inte. Potentiella intervjupersoner kan skicka ett e-post till personuppgiftsbiträdet (FRA:s leverantör Kantar Belgium SA) för att få information om möjligheten att delta i undersökningen efter att den har startat. Eventuella personuppgifter (till exempel namn eller adress) kan inte kopplas till svaren i undersökningen och kommer inte att överföras till byrån. Leverantören kommer att förstöra dessa uppgifter efter slutförd uppgiftsinsamling.

 2. Information vi samlar in om dig

  Undersökningsverktyget ägs av Kantar Belgium SA och finns på en server inom EU. Undersökningens webbplats finns på en server i Storbritannien och förvaltas av Kantar Group som underleverantör till Kantar Belgium SA. Anonyma uppgifter om typen av och de tekniska egenskaperna hos den enhet som använts för att genomföra undersökningen kommer att lagras för att hjälpa till att bedöma eventuell påverkan av den använda enheten på datakvaliteten i onlineundersökningen.

tillbaka till toppen


4. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Byrån är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig och som bestämmer ändamålen med behandlingen. Chefen för JDM-enheten (Justice, Digital and Migration Unit) är ansvarig för behandlingen.

Insamlingen av uppgifter utförs av FRA:s leverantör Kantar Belgium SA (personuppgiftsbiträde) på uppdrag av FRA. Kantar Group (Kantar Belgium SA:s underleverantör) kommer att agera underbiträde för undersökningens webbplats. Leverantören valdes ut av FRA efter ett offentligt upphandlingsförfarande.

tillbaka till toppen


Insamlingen av uppgifter är nödvändig för att byrån ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Den rättsliga grunden för behandlingen finns därför i artiklarna 4.1.a) och c) i förordning (EC) nr 168/2007, ändrad genom rådets förordning (EU) 2018/ (om inrättandet av FRA). Särskilt planeras denna aktivitet under A.3.1 i FRA:s årliga arbetsprogram 2022. Därmed är behandlingen laglig enligt artikel 5.1 (a) i förordning (EU) nr 2018/1725.

Behandlingen av särskilda personuppgiftskategorier (om sådana finns, enligt beskrivningen i avsnitt 2 ovan) är motiverad för vetenskapliga ändamål enligt artikel 10.2 (j) i förordning (EU) nr 2018/1725.

Eftersom deltagandet i samrådet inte är obligatoriskt utan grundar sig på samtycke från deltagarna sker även personuppgiftsbehandlingen i enlighet med artikel 5.1 (d) i förordning (EU) nr 2018/1725.

tillbaka till toppen


6. Vem kan se dina uppgifter?

Åtkomst till uppgifterna innehas av chefen för enheten på FRA, delegerade medlemmar i FRA:s projektgrupp samt leverantören (Kantar Belgium SA) och dess underbiträde som arbetar för byrån för att leda arbetet med uppgiftsinsamlingen.

tillbaka till toppen


7. Delar vi dina uppgifter med andra organisationer?

Personuppgifterna behandlas enbart av byrån och leverantören. Om vi behöver dela dina uppgifter med tredje part kommer du att informeras om vem dina personuppgifter har delats med.

tillbaka till toppen


8. Har vi för avsikt att överföra dina personuppgifter till tredjeländer/internationella organisationer (om tillämpligt)?

Undersökningens webbplats hanteras av Kantar Group (Kantar Belgium SA:s underbiträde) i Storbritannien och de uppgifter som samlas in genom webbplatsen enligt beskrivningen i avsnitt 3 ovan kommer således att samlas in utanför EU. Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för Storbritannien (tillgängligt här) föreskriver att en likvärdig skyddsnivå för personuppgifter i Storbritannien säkerställs.

Inga personuppgifter kommer att samlas in eller överföras utanför EU.

tillbaka till toppen


9. När kommer vi att påbörja behandlingen?

Byrån och dess leverantör kommer att påbörja behandlingen i januari 2023. 

tillbaka till toppen


10. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Byrån och dess leverantör kommer att spara de personuppgifter som anges i avsnitt 2 baserat på respondenternas svar till dess att avtalet upphör (augusti 2023). Därefter kommer de insamlade uppgifterna att anonymiseras, det vill säga alla metadata som kan identifiera en person kommer att raderas. Den anonymiserade datamängden kommer att lagras på obestämd tid för forskningsändamål hos byrån samt i datorhallar inom EU.

tillbaka till toppen


11. Vilken kontroll har du över dina uppgifter?

Enligt förordning 2018/1725 har du rättigheter som vi behöver informera dig om. Vilka rättigheter som är tillgängliga för dig beror på vårt skäl för behandlingen av dina uppgifter. Du är inte skyldig att betala några avgifter för att utöva dina rättigheter förutom i de fall där din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, i synnerhet på grund av dess upprepade karaktär.

Vi kommer att svara på din begäran utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inom en månad efter mottagandet av din begäran. Denna period kan vid behov förlängas med ytterligare två månader med hänsyn till begärans komplexitet och antal.

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs nedan genom att skicka en e-postbegäran till FRA (antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu) som är personuppgiftsansvarig eller till dataskyddsombudet hos Kantar Public PublicCompliance@kantar.com (personuppgiftsbiträde).

 1. Dina dataskyddsrättigheter

  Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter som vi måste informera dig om. Vilka rättigheter som är tillgängliga för dig beror på vårt skäl för behandlingen av dina uppgifter. 

  1. Kan du få tillgång till dina uppgifter?

   Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter, ändamålen med behandlingen, berörda personuppgiftskategorier, eventuella mottagare som personuppgifterna har lämnats ut till och hur länge de kommer att lagras. Du kan dessutom få tillgång till sådana uppgifter samt erhålla kopior av de uppgifter som blir behandlade utan kostnad när som helst före 31 augusti 2023 (därefter kommer de insamlade uppgifterna att anonymiseras) genom att skicka en e-postbegäran till PublicCompliance@kantar.com (personuppgiftsbiträde) eller direkt till FRA (personuppgiftsansvarig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu så länge du kan tillhandahålla tillräcklig information för att identifiera dina uppgifter.

  2. Kan du ändra dina uppgifter?

   Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga utan kostnad när som helst före 31 augusti 2023 (därefter kommer de insamlade uppgifterna att anonymiseras) genom att skicka en e-postbegäran till PublicCompliance@kantar.com (personuppgiftsbiträde) eller direkt till FRA (personuppgiftsansvarig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu så länge du kan tillhandahålla tillräcklig information för att identifiera dina uppgifter.

  3. Kan du begränsa vår behandling av dina uppgifter?

   Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter utan kostnad när som helst före 31 augusti 2023 (därefter kommer de insamlade uppgifterna att anonymiseras) genom att skicka en e-postbegäran till PublicCompliance@kantar.com (personuppgiftsbiträde) eller direkt till FRA (personuppgiftsansvarig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu så länge du kan tillhandahålla tillräcklig information för att identifiera dina uppgifter. Om du gör det får vi inte längre behandla dem, däremot kan vi fortfarande lagra dem. I vissa undantagsfall kommer vi fortfarande att kunna använda dem (till exempel med ditt samtycke eller för rättsliga anspråk). Du innehar denna rättighet i ett antal olika situationer: när du bestrider personuppgifternas riktighet, när byrån inte längre behöver uppgifterna för att genomföra sina uppgifter, när behandlingen är olaglig och när du har utövat din rätt att invända.

  4. Kan du radera dina uppgifter?

   Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter utan kostnad när som helst före 31 augusti 2023 (därefter kommer de insamlade uppgifterna att anonymiseras) (genom att skicka en e-postbegäran till PublicCompliance@kantar.com (personuppgiftsbiträde) eller direkt till FRA (personuppgiftsansvarig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu så länge du kan tillhandahålla tillräcklig information för att identifiera dina uppgifter) när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, när du har återkallat ditt samtycke eller när behandlingen är olaglig. I vissa fall måste vi radera dina uppgifter för att uppfylla ett lagkrav som vi omfattas av.

  5. Har du rätt till dataportabilitet?

   Dataportabilitet är en rättighet som garanteras enligt förordning nr 1725/2018 och omfattar rätten att få dina personuppgifter överförda till dig själv eller direkt till en annan personuppgiftsansvarig som du väljer. I det här fallet gäller inte detta – av följande två skäl: I) för att denna rättighet ska garanteras ska behandlingen baseras på automatiserade metoder, dock baserar vi inte vår behandling på automatiserade metoder, II) denna behandling utförs av allmänt intresse, vilket utgör ett undantag från rätten till dataportabilitet i förordningen..

  6. Har du rätt att invända?

   När den rättsliga grunden för behandlingen är ”nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning”, vilket är fallet i de flesta av våra behandlingar, har du rätt att invända mot behandlingen. Om du invänder måste vi stoppa behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte kan visa ett berättigat skäl som kan åsidosätta din invändning.

tillbaka till toppen


12. Vilka säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter?

Byrån och dess leverantör har flera säkerhetskontroller på plats för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Vi lagrar dina uppgifter på våra interna servrar med begränsad åtkomst endast för en specifik grupp.

tillbaka till toppen


13. Vad kan du göra vid problem?

 1. Det första steget är att meddela byrån genom att skicka e-post till antisemitism-survey@fra.europa.eu och be oss att vidta åtgärder.
 2. Om du inte får något svar från oss eller om du inte är nöjd med svaret är nästa steg att kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) på dpo@fra.europa.eu.
 3. Du kan när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) på www.edps.europa.eu, som då kommer att undersöka ditt ärende och vidta nödvändiga åtgärder.

tillbaka till toppen


14. Hur uppdaterar vi vårt dataskyddsmeddelande?

Vi ser regelbundet över vårt dataskyddsmeddelande för att säkerställa att det är aktuellt och korrekt. Detta meddelande uppdaterades senast 19.01.2023.

tillbaka till toppen