EN | RU

ANSVARIGA PARTER

Undersökningen har utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), som har sitt säte i Wien, Österrike. Byrån för grundläggande rättigheters syfte är att ge EU:s institutioner och medlemsstater faktabaserade råd om frågor som avser grundläggande rättigheter.

Insamlingen av undersökningsdata genomförs av Kantar Public i Bryssel. Kantar Public arbetar med kunder runtom i världen och tillhandahåller precisa fakta, insikter och rådgivningstjänster för att inspirera nästa generations offentliga politik och program.

Ett viktigt sätt att samla in fakta om grundläggande rättigheter är att med hjälp av enkätundersökningar fråga människor i Europa om deras erfarenheter och uppfattningar – hur människors rättigheter förverkligas i det dagliga livet. Denna undersökning kommer att ge Europeiska unionen (EU) och nationella beslutsfattare, den judiska gemenskapens organisationer och civilsamhället i stort viktiga fakta om frågor som rör hur det är att leva som jude i dag, inklusive erfarenheter av antisemitism. Härigenom kommer undersökningen att bidra till att garantera att judiska personers rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas i hela EU.

Antisemitism fortsätter att vara en anledning till oro, inte bara för judar, utan för alla som arbetar med att bekämpa hatbrott och diskriminering. Antisemitismen tar sig olika uttryck beroende på tid och plats och påverkar judiska människors liv på olika sätt och i olika utsträckning. I syfte att förstå dess natur i dag är avsikten med denna undersökning att höra vad judar som bor i Europa själva har att berätta, oavsett om de uppfattar antisemitism som ett stort problem eller inte eller direkt har bevittnat eller upplevt en antisemitisk incident. På detta sätt vill undersökningsteamet teckna ett detaljerat och sofistikerat porträtt av den samtida antisemitismen runtom i Europa, som den både uppfattas och upplevs av europeiska judar. Undersökningen kommer även att tjäna som underlag för offentlig politik som ytterligare bygger upp och stöder det civila samhällets organisationer och hjälper till att utrota samhällskrafter som främjar antisemitism.

DELTAGANDE

Det finns tre urvalskriterier. För det första måste du betrakta dig själv som jude, antingen du gör det på grund av din religion, kultur, uppfostran, etnicitet eller härkomst eller av annan anledning. För det andra måste du vara 16 år eller äldre den dag du gör undersökningen. För det tredje måste du för närvarande bo i en av de tretton EU-medlemsstater som deltar i undersökningen:

Österrike

Belgien

Tjeckien

Danmark

Frankrike

Tyskland

Ungern

Italien

Nederländerna

Polen

Rumänien

Spanien

Sverige

Du måste uppfylla alla tre kriterier för att delta i undersökningen. Om du är osäker på och vill kontrollera om du ingår i urvalsgruppen, är du välkommen att kontakta .

Ju fler personer som deltar i undersökningen, desto tillförlitligare data erhålls och desto större genomslag och inflytande får den i beslutsfattandet på EU-nivå och nationell nivå. Det är därför viktigt att så många personer som möjligt får berätta.

När undersökningen har lanserats – du kan se hur lång tid det är kvar på den här webbplatsen – klickar du på ”Starta undersökningen”. Du kommer då till webbundersökningen. Besvara sedan alla frågor som ställs i din egen takt – du kan slutföra undersökningen vid ett och samma tillfälle eller uppdelat på flera tillfällen, beroende på vad du föredrar. Alla dina svar är konfidentiella, och inget svar kan återknytas till dig.

Klicka helt enkelt på ”Starta undersökningen” så öppnas undersökningen i en ny flik för dig. Undersökningen kan göras i valfri webbläsare på vilken enhet som helst.

Det tar ungefär 30 minuter att göra undersökningen. Tidsåtgången beror på hur detaljerad du är i dina svar och på dina personliga erfarenheter.

Ja, det kan du, se i så fall bara till att kopiera länken först. Du kan fortsätta undersökningen där du slutade genom att klistra in länken igen i din webbläsare.

För att våra undersökningsdata ska vara tillförlitliga måste vi säkerställa att vi samlar tillräckligt med insikter per land, så att de blir representativa för befolkningen där. Fokus lades därför dels på länder med den största judiska befolkningen i EU, dels på länder där en webbundersökning kan fånga in ett tvärsnitt av befolkningen som uppfyller kraven på urvalsstorlek för statistisk analys.

Javisst! Det här är den tredje undersökningen som FRA genomför (efter undersökningar 2012 och 2018), och flertalet frågor liknar dem i de tidigare undersökningarna för att bedöma förändringar över tid. Du kan ta del av resultaten från de tidigare undersökningarna genom att klickahär oct här.

FRA kommer att publicera resultaten från och med 2023 genom flera olika kanaler – bland annat som tryckta rapporter och webbverktyg. Alla publikationer om resultaten kommer att vara tillgängliga på FRA:s webbplats: www.fra.europa.eu. Resultaten kommer att delges alla berörda parter, däribland Europeiska unionens institutioner, medlemsstater och organisationer i det civila samhället.

KONFIDENTIALITET OCH KONTAKT

Kantar Public, ett specialiserat undersökningsföretag, ansvarar för undersökningen. Kantar Public är även medlem i branschorganisationen Market Research Society (MRS). Kantar Public följer därför MRS uppförandekod samt tillhörande regler och riktlinjer. Dina svar i denna undersökning kommer uteslutande att användas för undersökningsändamål och beslutsfattande. Ditt deltagande i undersökningen, liksom dina individuella svar på frågorna, kommer att behandlas konfidentiellt. Insamlad information som skulle kunna användas för att identifiera enskilda deltagare lagras åtskild från de svar som ges i undersökningen och kommer att raderas på ett säkert sätt i slutet av undersökningen. Ingen kommer att kunna identifiera dig i undersökningen. FRA garanterar att EU:s förordning 2018/1725 om skydd av personuppgifter respekteras. Du kan läsa mer om detta i FRA:s informationsmeddelande om skyddet av personuppgifter här. Undersökningsresultaten kommer att vara anonyma. Enbart aggregerade data kommer att publiceras. Ingen information du lämnar under undersökningen kommer att användas för marknadsföring eller säljas till tredje part.

Kantar Public tar uppgiften att hålla din personliga information säker på stort allvar. Kantar Public vidtar därför alla rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att din information skyddas mot förlust, stöld eller missbruk. Dessa försiktighetsåtgärder inbegriper lämplig fysisk säkerhet på vårt kontor, kontrollerad tillgång till datorsystem samt användning av säkra, krypterade internetuppkopplingar när vi samlar in personlig information. Som ett led i vårt åtagande att skydda din information utför Kantar Public regelbundna intern- och externrevisioner av sin informationssäkerhet, och företaget är certifierat enligt den internationella standarden för informationssäkerhet, ISO 27001:2005.

Kantar Public samlar in information om ditt operativsystem, bildskärmsinställningar och webbläsartyp i syfte att se till att du får frågeformuläret för undersökningen i en form som passar den programvara som din dator använder. Kantar Public samlar inte in någon annan information från dig.

Du behöver inte besvara alla frågor. Även om vi gärna ser att du besvarar så många som möjligt, eftersom det förbättrar undersökningens kvalitet och medger en mer djupgående analys, står det dig fritt att hoppa över alla frågor du inte vill besvara. De enda frågor som är obligatoriska är de som vi använder för att garantera att vi får en uppfattning som är representativ för befolkningen. Detta är viktigt så att våra resultat återspeglar befolkningens uppfattning så nära som möjligt.

Vi stället ett antal standardfrågor om demografi (t.ex. om kön, ålder, utbildning osv.). Det hjälper oss att få en undersökning som är så representativ som möjligt och att förstå mönster i de data som erhålls.

FRA kommer så småningom att publicera en rapport med utgångspunkt i undersökningsresultaten. Ingen information som kan användas för att identifiera en intervjuperson kommer att publiceras.

Du kan kontakta Kantar Public direkt. Klicka på fliken ”Kontakta oss” och antingen skriv till oss per e-post eller ring oss på det nummer som anges, vilket är specifikt för ditt bosättningsland.