EN | RU

Derde FRA-enquête over discriminatie en haatmisdrijven tegen Joden in de EU - online gegevensverzameling en website

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA of het Bureau) verwerkt de persoonsgegevens van natuurlijke personen overeenkomstig Verordening 2018/1725 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen, instanties en agentschappen van de Europese Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

In deze privacyverklaring worden het beleid en de praktijken van het FRA met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens toegelicht en worden uw privacyrechten uiteengezet. Wij onderkennen dat de privacy van informatie een verantwoordelijkheid is die aan veranderingen onderhevig kan zijn, en wij zullen deze verklaring waar nodig bijwerken.

 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens verwerkt het Bureau?
 3. Hoe verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 5. Wat is de rechtsgrondslag voor deze verwerking?
 6. Wie kan uw gegevens inzien?
 7. Delen wij uw gegevens met andere organisaties?
 8. Hebben wij de intentie om uw persoonsgegevens over te dragen aan derde landen/internationale organisaties (indien van toepassing)?
 9. Wanneer beginnen wij met de verwerking?
 10. Hoelang bewaren wij uw gegevens?
 11. Hoe kunt u controle uitoefenen op uw gegevens?
  1. De waarde van uw toestemming
  2. Uw rechten inzake gegevensbescherming
 12. Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?
 13. Wat kunt u doen als er een probleem is?
 14. Hoe werken wij onze privacyverklaring bij?

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om de derde FRA-enquête over discriminatie en haatmisdrijven tegen Joden in de EU uit te voeren. Het doel van de enquête is om het Bureau informatie te geven over de meningen over en ervaringen met antisemitisme, slachtofferschap van haatmisdrijven en discriminatie en het Joodse leven van personen van 16 jaar en ouder die zichzelf identificeren als Joods en die minstens gedurende de 12 maanden vóór de enquête in de landen hebben gewoond die gedekt zijn door de enquête.  Het gaat hierbij om 13 EU-lidstaten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Hongarije, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden.

terug naar boven


2. Welke persoonsgegevens verwerkt het Bureau?

Wij verzamelen alleen de volgende persoonsgegevens die nodig zijn voor de hierboven beschreven verwerking.

 1. Algemene persoonsgegevens:
  • Persoonlijke gegevens (via de enquête: geslacht, leeftijd en geboorteland)
  • Contactgegevens (e-mailadres, naam): alleen indien via e-mail verschaft. Contactgegevens en enquêtegegevens kunnen niet aan elkaar worden gekoppeld.
  • Gegevens over opleiding en training (hoogst behaalde opleidingsniveau)
  • Familie, levensstijl en sociale omstandigheden
  • Ander:
   • perceptie van maatschappelijke problemen zoals antisemitisme, ervaring van antisemitisme, door vooroordelen veroorzaakte intimidatie, geweld en vandalisme, discriminatie, belang van religieuze praktijken, bewustzijn van rechten, vertrouwen in en gehechtheid aan instellingen.
 2. Speciale categorieën persoonsgegevens:

  De antwoorden van respondenten op de vragen van de enquête kunnen speciale categorieën gegevens onthullen:

  • gegevens die de raciale of etnische afkomst onthullen
  • politieke opvattingen
  • geloofsovertuigingen
  • gegevens betreffende gezondheid of seksuele geaardheid

terug naar boven


3. Hoe verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Informatie die u ons geeft

  De meeste gegevens die worden verzameld zijn gebaseerd op uw antwoorden op de enquêtevragen. Om u uit te nodigen om deel te nemen aan de enquête, kan u kan worden gecontacteerd door organisaties, groepen, gemeenschappen (als u er deel van uitmaakt) of andere mensen die over de enquête hebben gehoord of u kunt ergens anders een reclame voor de enquête zien. U bent vrij om te kiezen om wel of niet deel te nemen. Potentiële respondenten kunnen een e-mail sturen naar de gegevensverwerker (Kantar PublicBelgium SA, de contractant van het FRA) om te worden geïnformeerd over de mogelijkheid om deel te nemen aan de enquête na de lancering ervan. Persoonlijke informatie (zoals namen of adressen) kunnen niet worden gekoppeld aan de enquêteantwoorden en ze zullen niet worden doorgegeven aan het Bureau. De contractant zal deze gegevens vernietigen nadat de gegevensverzameling is voltooid.

 2. Informatie die we over u verzamelen

  Het enquête-instrument is eigendom van Kantar Belgium NV en bevindt zich op servers binnen de EU. De enquêtewebsite wordt gehost op een server in het Verenigd Koninkrijk en beheerd door Kantar Group als subverwerker van Kantar Belgium NV. Er zal anonieme informatie over het soort toestel dat wordt gebruikt voor het invullen van de enquête en de technische eigenschappen ervan worden opgeslagen om te helpen beoordelen of het gebruikte toestel de kwaliteit van de gegevens in de online enquête beïnvloedt.

terug naar boven


4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Bureau is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bepaalt de doeleinden van deze verwerkingsactiviteit. Het hoofd van de eenheid Justitie, Digitalisering en Migratie is verantwoordelijk voor deze verwerking.

De gegevensverzameling wordt uitgevoerd door de contractant van het FRA, Kantar Belgium SAPublic (gegevensverwerker), namens het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Voor de enquêtewebsite zal Kantar Group (subcontractant van Kantar Belgium SA) optreden als subverwerker. De contractant werd geselecteerd door het FRA volgens een procedure inzake overheidsopdrachten.

terug naar boven


Het verzamelen van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang door het Bureau. Daarom is de rechtsgrondslag voor deze verwerking te vinden in artikel 4, lid 1, onder a) en c) van Verordening (EG) nr. 168/2007, gewijzigd bij Verordening (EU) 2018/ (de oprichtingsverordening van het FRA). In het bijzonder is deze activiteit voorzien onder A.3.1 van het jaarlijkse werkprogramma 2022 van het FRA. Daarom is de verwerking rechtmatig op grond van artikel 5, lid 1, onder a) van Verordening (EU) nr. 2018/1725.

De verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens (indien aanwezig, zoals beschreven in punt 2 hierboven) is gerechtvaardigd voor wetenschappelijke doeleinden op grond van artikel 10, lid 2, onder j) van Verordening (EU) nr. 2018/1725.

Aangezien de deelname aan de raadpleging niet verplicht is en gebaseerd is op de toestemming van de deelnemers is de verwerking van de persoonsgegevens bovendien in overeenstemming met artikel 5, lid 1, onder d) van Verordening (EU) nr. 2018/1725.

terug naar boven


6. Wie kan uw gegevens inzien?

De gegevens zijn toegankelijk voor het verantwoordelijke hoofd van de eenheid van het FRA, gedelegeerde personeelsleden van het FRA-projectteam en de contractant (Kantar Belgium SAPublic) en diens subverwerker die voor het Bureau werkt voor het beheer van de gegevensverzamelingsactiviteiten.

terug naar boven


7. Delen wij uw gegevens met andere organisaties?

Persoonsgegevens worden uitsluitend door het Bureau en de contractant verwerkt. In het geval dat we uw gegevens moeten delen met derde partijen zal u ervan op de hoogte worden gebracht aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven.

terug naar boven


8. Hebben wij de intentie om uw persoonsgegevens over te dragen aan derde landen/internationale organisaties (indien van toepassing)?

Nee. De enquêtewebsite wordt gehost door Kantar Group (subverwerker van Kantar Belgium SA) in het VK, zodat de gegevens die via de website worden verzameld, zoals beschreven in punt 3 hierboven, buiten de EU worden verzameld. De adequaatheidsbeschikking van de Europese Commissie voor het VK, die hier toegankelijk is, bepaalt dat een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens in het VK wordt gewaarborgd.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld of overgedragen buiten de EU.

terug naar boven


9. Wanneer beginnen wij met de verwerking?

Het Bureau en de contractant zullen in januari 2023 met de verwerking beginnen. 

terug naar boven


10. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Het Bureau en de contractant zullen de persoonsgegevens op basis van de antwoorden van de respondenten vermeld in punt 2 bewaren tot het einde van het contract (augustus 2023). Hierna zullen de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd, d.w.z. dat metadata die iemand mogelijk zouden kunnen identificeren worden verwijderd. De geanonimiseerde dataset wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen voor onderzoeksdoeleinden op het Bureau en in de datacentra die zich binnen de EU bevinden.

terug naar boven


11. Hoe kunt u controle uitoefenen op uw gegevens?

Op grond van Verordening 2018/1725 hebt u rechten waarvan wij u op de hoogte moeten stellen. De rechten waarop u aanspraak kunt maken zijn afhankelijk van onze reden om uw gegevens te verwerken. U hoeft geen kosten te betalen voor de uitoefening van uw rechten, behalve in gevallen waarin de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, in het bijzonder vanwege het repetitieve karakter ervan.

Wij beantwoorden uw verzoek zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan zo nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal van de verzoeken.

U kunt uw rechten die hieronder worden beschreven uitoefenen door een e-mail te sturen naar het FRA (antisemitism-survey@fra.europa.eu of dpo@fra.europa.eu) dat optreedt als de verantwoordelijke gegevensbeheerder of naar de functionaris voor gegevensbescherming van Kantar Public - PublicCompliance@kantar.com (de gegevensverwerker).

 1. Uw rechten inzake gegevensbescherming

  Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten die wij onder uw aandacht moeten brengen. De rechten waarop u aanspraak kunt maken zijn afhankelijk van onze reden om uw gegevens te verwerken. 

  1. Kunt u uw gegevens inzien?

   U hebt het recht te vernemen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, wat de doeleinden van de verwerking zijn, om welke categorieën van persoonsgegevens het gaat, aan welke ontvangers de persoonsgegevens zijn verstrekt en hoelang zij worden bewaard. Bovendien kunt u te allen tijde deze gegevens gratis inzien en kopieën krijgen van uw gegevens die worden verwerkt, vóór 31 augustus 2023 (hierna zullen de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd) door een e-mail te sturen naar PublicCompliance@kantar.com (de gegevensverwerker) of direct naar het FRA (als gegevensbeheerder) via antisemitism-survey@fra.europa.eu of dpo@fra.europa.eu. Let erop dat u voldoende informatie geeft om uw gegevens te kunnen identificeren.

  2. Kunt u uw gegevens wijzigen?

   U hebt te allen tijde het recht ons te vragen uw gegevens gratis te rectificeren als u denkt dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, vóór 31 augustus 2023 (hierna zullen de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd) door een e-mail te sturen naar PublicCompliance@kantar.com (de gegevensverwerker) of direct naar het FRA (als gegevensbeheerder) via antisemitism-survey@fra.europa.eu of dpo@fra.europa.eu. Let erop dat u voldoende informatie geeft om uw gegevens te kunnen identificeren.

  3. Kunt u de verwerking van uw gegevens door ons beperken?

   U hebt te allen tijde het recht de verwerking van uw persoonsgegevens gratis te beperken, vóór 31 augustus 2023 (hierna zullen de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd) door een e-mail te sturen naar PublicCompliance@kantar.com (de gegevensverwerker) of direct naar het FRA (als gegevensbeheerder) via antisemitism-survey@fra.europa.eu of dpo@fra.europa.eu let erop dat u voldoende informatie geeft om uw gegevens te kunnen identificeren. Als u dat doet, kunnen wij ze niet langer verwerken, maar nog wel opslaan. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen wij ze nog wel gebruiken (bijvoorbeeld met uw toestemming of voor juridische claims). U hebt dit recht in een aantal verschillende situaties: wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, wanneer het Bureau de gegevens niet langer nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taken, wanneer de verwerkingsactiviteit onwettig is en ten slotte wanneer u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend.

  4. Kunt u uw gegevens wissen?

   U hebt te allen tijde het recht ons te vragen uw gegevens gratis te wissen, vóór 31 augustus 2023 (hierna zullen de verzamelde gegevens worden geanonimiseerd) door een e-mail te sturen naar PublicCompliance@kantar.com (de gegevensverwerker) of direct naar het FRA (als gegevensbeheerder) via antisemitism-survey@fra.europa.eu of dpo@fra.europa.eu let erop dat u voldoende informatie geeft om uw gegevens te kunnen identificeren. Dit is van toepassing wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken of wanneer de verwerking onwettig is. In bepaalde gevallen zullen wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht waaraan wij gebonden zijn.

  5. Hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid?

   Gegevensoverdraagbaarheid is een recht dat wordt gewaarborgd in Verordening 1725/2018 en is het recht om uw persoonsgegevens aan u of rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze te laten verstrekken. In dit geval is dat om twee redenen niet van toepassing: I) om dit recht te waarborgen moet de verwerking gebaseerd zijn op geautomatiseerde middelen, maar wij baseren onze verwerking niet op geautomatiseerde middelen; II) deze verwerking wordt uitgevoerd in het algemeen belang, hetgeen een uitzondering is op het recht op gegevensoverdraagbaarheid in de verordening.

  6. Hebt u het recht om bezwaar te maken?

   Wanneer de wettelijke grondslag van de verwerking "noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de instelling of het orgaan van de Unie is opgedragen", wat bij onze verwerking meestal het geval is, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien u bezwaar maakt, moeten wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij aantonen dat er een dwingende reden is die uw bezwaar terzijde kan schuiven.

terug naar boven


12. Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Het Bureau en de contractant hebben verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking. Wij bewaren uw gegevens op onze interne servers met beperkte toegang uitsluitend voor een bepaald publiek.

terug naar boven


13. Wat kunt u doen als er een probleem is?

 1. De eerste stap is het Bureau op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar antisemitism-survey@fra.europa.eu en ons te vragen om actie te ondernemen.
 2. Als u geen antwoord van ons krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord, is de tweede stap contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via dpo@fra.europa.eu.
 3. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) via www.edps.europa.eu, die uw verzoek zal bekijken en de nodige maatregelen zal nemen.

terug naar boven


14. Hoe werken wij onze privacyverklaring bij?

Wij herzien onze privacyverklaring regelmatig om ervoor te zorgen dat ze actueel en nauwkeurig is. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19.01.2023.

terug naar boven