EN | RU

Den tredje undersøgelse udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) om diskrimination og hadforbrydelser begået mod jøder – indsamling af personoplysninger via internettet og hjemmesiden

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA eller agenturet) behandler fysiske personers personoplysninger i overensstemmelse med forordning 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne databeskyttelsesmeddelelse indeholder en gennemgang af FRAs politik og praksis i forbindelse med indsamling og brug af dine personoplysninger og beskriver din ret til fortrolighed. Vi anerkender, at beskyttelse af personoplysninger er et løbende ansvar, og vi opdaterer denne meddelelse efter behov.

 1. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
 2. Hvilke typer personoplysninger behandler agenturet?
 3. Hvordan indsamler og behandler vi dine personoplysninger?
 4. Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger?
 5. Hvad er retsgrundlaget for databehandlingen?
 6. Hvem har adgang til dine data?
 7. Videregiver vi dine oplysninger til andre organisationer?
 8. Overfører vi dine personoplysninger til tredjelande/internationale organisationer (hvis relevant)?
 9. Hvornår påbegynder vi databehandlingen?
 10. Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
 11. Hvordan kan du styre dine data?
  1. Vigtigheden af dit samtykke
  2. Dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse
 12. Hvilke sikkerhedstiltag er indført for at sikre dine personoplysninger?
 13. Hvad kan du gøre ved eventuelle problemer?
 14. Hvordan opdaterer vi vores databeskyttelsesmeddelelse?

1. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at gennemføre den tredje undersøgelse udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) om diskrimination og hadforbrydelser begået mod jøder i EU. Med undersøgelsen ønsker agenturet at indsamle oplysninger om holdninger til og oplevelser med antisemitisme, hadforbrydelser, offergørelse og diskrimination og med at leve ifølge den jødiske livsstil. Deltagerne er personer, der er fyldt 16 år, som identificerer sig som jøder, og som har boet i de lande, der deltager i undersøgelsen, i mindst 12 måneder før deltagelse i undersøgelsen.  13 EU-lande deltager i undersøgelsen: Belgien, Danmark, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Rumænien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Tilbage til toppen


2. Hvilke typer personoplysninger behandler agenturet?

Vi indsamler kun følgende personoplysninger, der er nødvendige af hensyn til den databehandling, vi har beskrevet ovenfor.

 1. Generelle personoplysninger
  • Personoplysninger (via undersøgelsen: køn, alder og fødeland)
  • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, navn): kun hvis de oplyses via e-mail. Det er ikke muligt at knytte undersøgelsesdata og kontaktoplysninger sammen.
  • Oplysning om uddannelse (højeste afsluttede uddannelse)
  • Familieforhold, livsstil og sociale forhold
  • Andet:
   • opfattelse af samfundsforhold, herunder antisemitisme, oplevelser vedrørende antisemitisme, chikane begrundet i bias, vold og hærværk, diskrimination, vigtighed af religiøse handlinger, kendskab til rettigheder, tillid til og tilknytning til institutioner.
 2. Særlige kategorier af personoplysninger:

  I forbindelse med respondenternes besvarelse af spørgsmålene, kan særlige datakategorier indgå:

  • oplysninger om race eller etnisk oprindelse
  • politiske holdninger
  • religion og tro
  • oplysninger om sundhed eller seksuel orientering

Tilbage til toppen


3. Hvordan indsamler og behandler vi dine personoplysninger?

 1. Oplysninger, du afgiver til os

  Hovedparten af de indsamlede data kommer fra dine svar på spørgsmålene i undersøgelsen. Med det formål at invitere dig til at deltage i undersøgelsen kan du blive kontaktet af organisationer, grupper, fællesskaber (hvis du er medlem) eller af andre personer, der har hørt om undersøgelsen, eller du kan se annoncer for undersøgelsen andre steder.  Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Mulige respondenter kan sende en e-mail til databehandleren (Kantar Public, der er underleverandør til FRA) og bede om oplysninger om mulig deltagelse i undersøgelsen, efter den er startet. Personoplysninger (såsom navn og adresse) kan ikke knyttes sammen med besvarelsen af undersøgelsen, og de videregives ikke til agenturet. Underleverandøren sletter oplysningerne, når dataindsamlingen er afsluttet.

 2. Oplysninger, vi indsamler om dig

  Det værktøj, der bruges til gennemførelse af undersøgelsen, og som ejes af Kantar Public Belgium og er fysisk beliggende i EU. Hjemmesiden, hvor undersøgelsen gennemføres, hostes på en server i Storbritannien og administreres af Kantar Group, som er databehandler på vegne af Kantar Belgium SA. Anonymiserede oplysninger om type og tekniske egenskaber for den enhed, der bruges ved besvarelse af undersøgelsen, bliver gemt for at kunne gennemføre en efterfølgende evaluering af, om den anvendte enhedstype har indflydelse på datakvaliteten i internetundersøgelsen.

Tilbage til toppen


4. Hvem er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger?

Agenturet er den juridiske enhed, der har ansvar for behandlingen af dine personoplysninger, og som fastlægger formålene med behandlingen. Lederen af enheden Justice, Digital and Migration er ansvarlig for denne databehandling.

Dataindsamlingen gennemføres af FRAs underleverandør Kantar Belgium SA (databehandleren) på vegne af FRA. Vedrørende den hjemmeside, hvor undersøgelsen gennemføres, fungerer Kantar Group (databehandler på vegne af Kantar Belgium SA) som underleverandør af databehandling. Underleverandøren er valgt af FRA i et offentligt udbud.

Tilbage til toppen


Det er nødvendigt at indsamle data for at gennemføre en opgave, som agenturet udfører i samfundets interesse. Derfor kan retsgrundlaget for denne databehandling findes i artikel 4, stk.1, litra a) og c), i forordning (EC) 168/2007, ændret ved Rådets forordning (EU) 2018/  (forordningen om stiftelse af FRA). Nærmere betegnet er denne aktivitet beskrevet under punkt A.3.1 i FRAs årlige arbejdsprogram for 2022. Derfor er databehandlingen lovlig i henhold til artikel 5, stk.1, litra a), i forordning (EU) nr. 2018/1725.

En eventuel behandling af særlige kategorier af personoplysninger (som beskrevet i ovenstående afsnit 2) er berettiget til forskningsformål i henhold til artikel 10, stk. 2, litra j), i forordning (EU) nr. 2018/1725.

Da det er frivilligt at deltage i høringen, og den er baseret på deltagernes samtykke, er behandlingen af personoplysningerne desuden også i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 2018/1725.

Tilbage til toppen


6. Hvem har adgang til dine data?

Data kan tilgås af den ansvarlige leder for enheden hos FRA, udpegede medlemmer af projektteamet hos FRA og af den underleverandør (Kantar Belgium SA) og dennes underleverandør, der står for dataindsamlingen på vegne af agenturet.

Tilbage til toppen


7. Videregiver vi dine data til andre organisationer?

Personoplysningerne behandles udelukkende af agenturet og underleverandøren. Hvis vi får brug for at videregive dine oplysninger til tredjepart, får du meddelelse om, hvem dine personoplysninger bliver videregivet til.

Tilbage til toppen


8. Overfører vi dine personoplysninger til tredjelande/internationale organisationer (hvis relevant)?

Hjemmesiden, hvor undersøgelsen gennemføres, hostes af Kantar Group (databehandler på vegne af Kantar Belgium SA) i Storbritannien, og dermed indsamles data via hjemmesiden som beskrevet i ovenstående afsnit 3 af enheder uden for EU. Europa-Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet kan ses her, og i henhold til den er en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger sikret i Storbritannien.

Ingen personoplysninger indsamles i eller overføres til lande uden for EU.

Tilbage til toppen


9. Hvornår påbegynder vi databehandlingen?

Agenturet og underleverandøren indleder databehandlingen i januar 2023. 

Tilbage til toppen


10. Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Agenturet og underleverandøren gemmer de personoplysninger i forbindelse med respondenternes besvarelse, der er nævnt i afsnit 2, til efter udløbet af kontrakten (august 2023). Herefter bliver de indsamlede data anonymiseret. Det vil sige, at alle metadata, der kan bruges til at identificere enkeltpersoner, bliver slettet. De anonymiserede data bliver gemt på ubestemt tid til forskningsformål hos agenturet og i datacentre beliggende i EU.

Tilbage til toppen


11. Hvordan kan du styre dine data?

I henhold til forordning 2018/1725 har du nogle rettigheder, som vi skal gøre dig opmærksom på. Dine rettigheder afhænger af begrundelsen for at behandle dine oplysninger. Du skal ikke betale gebyr for at udøve dine rettigheder, undtaget i tilfælde hvor anmodningerne er påviseligt ubegrundede eller uforholdsmæssige, navnlig ved gentagne anmodninger.

Vi besvarer dine anmodninger uden unødig forsinkelse og altid inden for en måned efter modtagelse af anmodningen. Perioden kan forlænges med yderligere to måneder, hvis det er nødvendigt på grund af kompleksiteten og antallet af anmodninger.

Du kan håndhæve dine rettigheder beskrevet herunder ved at sende en anmodning via e-mail til FRA (antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu), der er datasvarlig, eller til den databeskyttelsesansvarlige hos Kantar Public - PublicCompliance@kantar.com (databehandler).

 1. Dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse

  I henhold til databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, som vi skal informere dig om. Dine rettigheder afhænger af begrundelsen for at behandle dine oplysninger. 

  1. Kan du tilgå dine data?

   Du har ret til at få oplyst, om vi behandler dine personoplysninger eller ikke, formålet med databehandlingen, de omhandlede kategorier af personoplysninger, eventuelle modtagere, som personoplysningerne er videregivet til, samt opbevaringsperioden. Du har desuden ret til at tilgå sådanne data og til at modtage en kopi af dine data, som vi foretager databehandling af, frem til den 31. august 2023 (herefter bliver data anonymiseret) uden betaling. Du kan sende en anmodning via e-mail til PublicCompliance@kantar.com (databehandler) eller direkte til FRA (dataansvarlig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu, forudsat at du kan give tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan identificere dine oplysninger.

  2. Kan du ændre dine data?

   Du har ret til at bede os om at berigtige dine oplysninger, hvis du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige frem til den 31. august 2023 (herefter bliver data anonymiseret) uden betaling. Du kan sende en anmodning via e-mail til PublicCompliance@kantar.com (databehandler) eller direkte til FRA (dataansvarlig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu, forudsat at du kan give tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan identificere dine oplysninger.

  3. Kan du begrænse behandlingen af dine oplysninger?

   Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger frem til den 31. august 2023 (herefter bliver data anonymiseret) uden betaling. Du kan sende en anmodning via e-mail til PublicCompliance@kantar.com (databehandler) eller direkte til FRA (dataansvarlig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu, forudsat at du kan give tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan identificere dine oplysninger. Hvis du gør det, har vi ikke længere ret til at behandle dine oplysninger, men vi har stadig tilladelse til at gemme dem. I visse undtagelsestilfælde vil vi stadig kunne bruge dem (f.eks. med dit samtykke eller i forbindelse med retssager). Du har denne ret i nogle få forskellige situationer: Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger, når agenturet ikke længere har brug for oplysningerne for at afslutte opgaverne, når behandlingsaktiviteten er ulovlig og endelig, hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse.

  4. Kan du slette dine data?

   Du har ret til at bede os om at slette dine oplysninger frem til den 31. august 2023 (herefter bliver data anonymiseret) uden betaling. (Du kan sende en anmodning via e-mail til PublicCompliance@kantar.com (databehandler) eller direkte til FRA (dataansvarlig) via antisemitism-survey@fra.europa.eu eller dpo@fra.europa.eu, forudsat at du kan give tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan identificere dine oplysninger.) Det gælder også, når personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de er indsamlet til, hvis du tilbagekalder dit samtykke, eller hvis databehandlingen er ulovlig. I særlige tilfælde skal vi slette dine data for at overholde en lovmæssig forpligtelse, som vi er underlagt.

  5. Har du ret til dataportabilitet?

   Dataportabilitet er en ret, der er sikret i henhold til forordning 1725/2018 og indebærer retten til at få dine personoplysninger overført til dig eller direkte til en anden dataansvarlig efter dit valg. I dette tilfælde er den ikke gældende af to årsager: I) for at denne ret er sikret, skal behandlingen være baseret på automatisk databehandling, men vi baserer ikke databehandlingen på automatiske processer af nogen art, II) databehandlingen gennemføres i samfundets interesse og er dermed undtaget for retten til dataportabilitet i henhold til forordningen.

  6. Har du ret til at gøre indsigelse?

   Når retsgrundlaget for databehandlingen defineres som “nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som EU-institutionen eller EU-organet er pålagt”, hvilket er tilfældet for hovedparten af vores databehandling, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse, skal vi ophøre med behandlingen af dine personoplysninger, med mindre vi kan fremlægge en vægtig begrundelse, der tilsidesætter din indsigelse.

Tilbage til toppen


12. Hvilke sikkerhedstiltag er indført for at sikre dine personoplysninger?

Agenturet og agenturets underleverandører gennemfører en række sikkerhedskontroller for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Dine data opbevares på vores interne servere udelukkende med begrænset adgang for en begrænset gruppe.

Tilbage til toppen


13. Hvad kan du gøre ved eventuelle problemer?

 1. Første skridt er at sende en meddelelse til agenturet via e-mail til antisemitism-survey@fra.europa.eu og bede os om at løse problemet.
 2. Andet skridt, hvis du ikke modtager svar fra os, eller du ikke er tilfreds med svaret, er at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på dpo@fra.europa.eu.
 3. Du kan til enhver tid klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) på www.edps.europa.eu, som undersøger din anmodning og vedtager de nødvendige tiltag.

Tilbage til toppen


14. Hvordan opdaterer vi vores databeskyttelsesmeddelelse?

Vi reviderer jævnligt vores databeskyttelsesmeddelelse for at sikre, at den er opdateret og retvisende. Meddelelsen er senest opdateret 19.01.2023.

Tilbage til toppen