EN | RU

ANSVARLIGE PARTNERE

Undersøgelsen er udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), der har hovedkontor i Wien i Østrig. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har som formål at yde evidensbaseret rådgivning til EU's institutioner og EU-landene om emner vedrørende grundlæggende rettigheder.

Indsamling af undersøgelsesdata foretages af Kantar Public Brussels. Kantar Public samarbejder med kunder globalt. Vi indsamler pålidelige oplysninger og viden og tilbyder rådgivning som grundlag for fremtidige politiske beslutninger og programmer.

En af de vigtige metoder til at opbygge evidens og viden om grundlæggende rettigheder er at spørge befolkningerne i Europa via undersøgelser om deres holdninger og erfaringer – om hvordan menneskerettighederne efterleves i dagligdagen. Undersøgelsen skal skaffe vigtig evidens til Den Europæiske Union (EU) og de enkelte landes politiske beslutningstagere, de jødiske samfundsgruppers organisationer og civilsamfundet generelt om forhold vedrørende jøders levevilkår i dag, herunder erfaringer med antisemitisme. På den måde kommer undersøgelsen til at sikre, at jøders rettigheder respekteres, beskyttes og overholdes i hele EU.

Antisemitisme giver fortsat årsag til bekymring, ikke kun blandt jøder men hos alle, der lægger vægt på at bekæmpe hadforbrydelser og diskrimination. Antisemitisme kommer til udtryk på mange måder afhængigt af tid og sted og påvirker de jødiske befolkningsgruppers liv på mange forskellige måder og i varierende omfang. For at afdække antisemitismens væsen i dag ønsker vi i forbindelse med undersøgelsen at høre direkte fra de jødiske befolkningsgrupper i Europa, uanset om de oplever antisemitisme som et vigtigt problem eller ikke, eller om de direkte har overværet eller været udsat for antisemitisme. På den måde ønsker undersøgelsesteamet at tegne et detaljeret og nuanceret billede af antisemitismen lige nu i Europa, som den opleves og opfattes af jøderne i Europa. Undersøgelsen skal også danne beslutningsgrundlag for de kommende politiske tiltag til opbygning og styrkelse af civilsamfundets organisationer og bidrage til at bekæmpe de samfundskræfter, der driver antisemitismen.

DELTAGELSE

Der er tre kriterier for deltagelse. For det første skal du betragte dig selv som jødisk, uanset om du baserer det på religion, kultur, opdragelse, etnicitet, forfædre eller andet. For det andet skal du være fyldt 16 år på den dato, hvor du besvarer undersøgelsen. For det tredje skal du aktuelt have bopæl i et af de tretten EU-lande, der deltager i undersøgelsen.

Østrig

Belgien

Tjekkiet

Danmark

Frankrig

Tyskland

Ungarn

Italien

Holland

Polen

Rumænien

Spanien

Sverige

Du skal opfylde alle tre kriterier for at deltage i undersøgelsen. Hvis du er usikker på, om du opfylder kriterierne, kan du kontakte os på .

Jo flere, der deltager i undersøgelsen, desto mere pålidelige data kan vi indsamle, og jo større effekt vil undersøgelsens resultater have på både nationalt og EU-niveau med hensyn til at påvirke de politiske beslutninger. Derfor er det vigtigt, at vi når ud til så mange som muligt.

Når undersøgelsen starter – du kan se nedtællingen her på hjemmesiden – skal du klikke på "Start undersøgelsen". Derefter kommer du til internetundersøgelsen. Herefter besvarer du spørgsmålene i dit eget tempo – du kan besvare undersøgelsen på én gang eller ad flere omgange, hvis du foretrækker det. Alle dine svar bliver behandlet fortroligt og kan ikke spores tilbage til dig.

Du skal ganske enkelt klikke på "Start undersøgelsen", og undersøgelsen åbnes i en ny fane. Du kan besvare undersøgelsen med alle browsere og på alle typer af enheder.

Det tager ca. 30 minutter at besvare undersøgelsen. Undersøgelsens længde kan afhænge af dine svar og dine personlige erfaringer.

Du kan dog gøre det på en anden måde. Du skal kopiere linket, før du lukker undersøgelsen. Du kan starte igen, hvor du kom til, ved at indsætte det kopierede link i din browser.

For at vi kan sikre robuste undersøgelsesdata, skal vi sikre, at vi indsamler tilstrækkelige oplysninger for hvert land, så undersøgelsen er repræsentativ for hele landets befolkning. Derfor har vi fokuseret på de lande, der har de største jødiske befolkningsgrupper i EU, og på lande, hvor vi til internetundersøgelsen kan opnå en repræsentativ stikprøve, der opfylder kravene til stikprøvestørrelse i en statistisk analyse.

Ja, det er der. Vi gennemfører nu den tredje undersøgelse for FRA (de tidligere undersøgelser var i 2012 og 2018), og de fleste spørgsmål er blevet stillet i alle tre undersøgelser, så vi kan se udviklingen i resultaterne over tid. Resultaterne af de tidligere undersøgelser kan du se her og her.

FRA offentliggør resultaterne i 2023 og derefter gennem mange forskellige kanaler, både på tryk og på internettet. Alle publikationer vedrørende resultaterne bliver tilgængelige via FRAs hjemmeside – fra.europa.eu. Resultaterne bliver også udsendt til alle relevante interessenter, herunder EU's institutioner, EU-landene og civilsamfundets organisationer.

FORTROLIGHED OG KONTAKTOPLYSNINGER

Det er analyseinstituttet Kantar Public, der administrerer undersøgelsen. Kantar Public er medlem af Market Research Society. Kantar Public følger altid de regler, der er fastlagt i adfærdskodeksen for Market Research Society og de tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Din besvarelse af undersøgelsen bliver udelukkende brugt til forskningsformål og som grundlag for politiske beslutninger. Din deltagelse i undersøgelsen samt dine svar på spørgsmålene bliver behandlet fortroligt. Alle indsamlede oplysninger, der kan identificere de enkelte deltagere, bliver gemt sikkert og adskilt fra besvarelserne af undersøgelsen, og de bliver slettet ved afslutning af undersøgelsen. Det vil ikke være muligt for nogen at identificere dig i forbindelse med din deltagelse i undersøgelsen. FRA sikrer overholdelse af EU's forordning nr. 2018/1725 om beskyttelse af personoplysninger. Det kan du læse mere om i FRAs meddelelse om beskyttelse af personoplysninger her. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres med fuld anonymitet. Data bliver udelukkende offentliggjort i aggregeret form. De oplysninger, du afgiver i forbindelse med undersøgelsen, bliver ikke brugt til markedsføringsformål eller solgt til tredjepart.

Kantar Public tager sit ansvar for beskyttelse af dine personoplysninger meget alvorligt. Kantar Public træffer alle rimelige forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger er sikret mod datatab, tyveri eller misbrug. Forholdsreglerne omfatter passende fysisk sikring af vores kontor, adgangskontrol på computersystemerne samt brug af sikre, krypterede internetforbindelser ved indsamling af personoplysninger. Som en del af vores tiltag til sikring af dine oplysninger gennemfører Kantar Public regelmæssigt interne og eksterne revisioner af informationssikkerheden og er certificeret i henhold til den internationale standard for informationssikkerhed, ISO 27001:2005.

Kantar Public indsamler automatisk oplysninger om dit operativsystem, skærmindstillinger og browsertype for at sikre, at spørgeskemaet vises i en form, der er afstemt efter den software, du bruger på din computer. Kantar Public indsamler ikke andre oplysninger fra dig.

Vi kræver ikke, at du skal svare på alle spørgsmålene. Vi håber, at du vil besvare så mange som muligt, fordi det øger kvaliteten af undersøgelsen og giver os mulighed for at lave mere tilbundsgående analyser. Men du kan til enhver tid frit springe spørgsmål over, som du ikke ønsker at svare på. De eneste spørgsmål, som det er nødvendigt, at du besvarer, der de spørgsmål, der sikrer, at vi har sammensat en gruppe respondenter, der er repræsentativ for befolkningen. Det er vigtigt, så resultaterne af undersøgelsen afspejler befolkningens holdninger bedst muligt.

Vi stiller en række standard sociodemografiske spørgsmål (f.eks. køn, alder, uddannelse osv.) for at sikre, at undersøgelsen er så repræsentativ som muligt, og for at kunne afdække mønstre i data.

FRA udgiver en afsluttende rapport baseret på resultaterne af undersøgelsen. Der offentliggøres ikke oplysninger, der gør det muligt at identificere de enkelte respondenter.

Du kan kontakte Kantar Public direkte. Klik på fanen "Kontakt os", og send os en e-mail, eller ring til det telefonnummer, der er oplyst for dit bopælsland.