EN | RU

Třetí průzkum agentury FRA o diskriminaci a zločinech z nenávisti vůči Židům v EU – online sběr údajů a webové stránky

Agentura Evropské unie pro základní práva (dále jen „FRA“ nebo „agentura“) zpracovává osobní údaje fyzické osoby v souladu s nařízením 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů zásady a postupy agentury FRA týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů a stanoví vaše práva na ochranu soukromí. Uvědomujeme si, že ochrana osobních údajů je trvalou odpovědností, a proto budeme toto oznámení v případě potřeby aktualizovat.

 1. Proč zpracováváme osobní údaje?
 2. Jaké osobní údaje agentura zpracováva?
 3. Jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
 4. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?
 5. Jaký je právní základ pro tuto operaci zpracování?
 6. Kdo může vidět vaše údaje?
 7. Sdílíme vaše údaje s jinými organizacemi?
 8. Máme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí / mezinárodním organizacím (pokud je to relevantní)?
 9. Kdy operaci zpracování zahájíme?
 10. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
 11. Jak můžete své údaje kontrolovat?
  1. Hodnota vašeho souhlasu
  2. Vaše práva na ochranu údajů
 12. Jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána k ochraně vašich osobních údajů?
 13. Co můžete dělat v případě problému?
 14. Jak aktualizujeme naše oznámení o ochraně osobních údajů?

1. Proč zpracováváme osobní údaje?

Účelem zpracování osobních údajů je provedení třetího průzkumu agentury FRA o diskriminaci a zločinech z nenávisti vůči Židům v EU. Cílem průzkumu je poskytnout agentuře informace o názorech a zkušenostech s antisemitismem, viktimizací a diskriminací jako zločinem z nenávisti a židovským životem osob starších 16 let, které se identifikují jako Židé a žily v zemích zahrnutých do průzkumu alespoň 12 měsíců předtím. Země, které budou zařazeny do průzkumu, zahrnují 13 členských států EU: Rakousko, Belgii, Česko, Dánsko, Francii, Německo, Itálii, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko.

zpět na začátek


2. Jaké osobní údaje agentura zpracovává?

Budeme shromažďovat pouze následující osobní údaje nezbytné pro výše popsanou operaci zpracování.

 1. Obecné osobní údaje:
  • Osobní údaje (prostřednictvím průzkumu: pohlaví, věk a země narození)
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, jméno): pouze pokud byly poskytnuty prostřednictvím e-mailu. Neexistuje žádná možnost propojení mezi údaji z průzkumu a kontaktními údaji.
  • Údaje o vzdělání a odborné přípravě (nejvyšší dosažené vzdělání)
  • Rodinné, životní a sociální poměry
  • Ostatní:
   • vnímání společenských problémů včetně antisemitismu, zkušenosti s antisemitismem, obtěžování na základě předsudků, násilí a vandalismus, diskriminace, důležitost náboženských praktik, povědomí o právech, důvěra v instituce a vazba na ně.
 2. Zvláštní kategorie osobních údajů:

  Odpovědi respondentů na otázky průzkumu mohou odhalit zvláštní kategorie údajů:

  • údaje odhalující rasový nebo etnický původ
  • politické názory
  • náboženské přesvědčení
  • údaje týkající se zdravotního stavu nebo sexuální orientace

zpět na začátek


3. Jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

 1. Informace, které nám poskytujete

  Většina shromážděných údajů vychází z vašich odpovědí na otázky v průzkumu. Za účelem pozvání k účasti v průzkumu vás mohou kontaktovat organizace, skupiny, komunity (pokud jste jejich součástí) nebo jiné osoby, které se o průzkumu dozvěděly, nebo jste jinde viděli reklamu na průzkum. Můžete se svobodně rozhodnout, zda se průzkumu zúčastníte nebo ne. Potenciální respondenti mohou zaslat e-mail zpracovateli údajů (společnosti Kantar Belgium SA, dodavateli agentury FRA), aby byli informováni o možnosti zúčastnit se průzkumu po jeho zahájení. Žádné osobní údaje (např. jména nebo adresy) nelze propojit s odpověďmi v průzkumu a nebudou předány agentuře. Po dokončení sběru údajů zhotovitel tyto údaje zničí.

 2. Informace, které o vás shromažďujeme

  Tento průzkumný nástroj vlastní společnost Kantar Belgium SA a je umístěn na serverech v EU. Webové stránky průzkumu jsou umístěny na serveru ve Spojeném království a spravuje je skupina Kantar Group jako subdodavatel společnosti Kantar Belgium SA. Anonymní informace týkající se typu a technických charakteristik zařízení použitého při vyplňování průzkumu budou uloženy, aby pomohly posoudit případný vliv použitého zařízení na kvalitu údajů v online průzkumu.

zpět na začátek


4. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Právnickou osobou odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů je agentura, která určuje účely tohoto zpracování. Za tuto operaci zpracování odpovídá vedoucí oddělení pro spravedlnost, digitalizaci a migraci.

Shromažďování údajů provádí společnost Kantar Belgium SA (zpracovatel údajů) jménem agentury FRA. Společnost Kantar Group (subdodavatel společnosti Kantar Belgium SA) bude působit jako dílčí zpracovatel webových stránek průzkumu. Dodavatel byl vybrán agenturou FRA na základě postupu pro zadávání veřejných zakázek.

zpět na začátek


Sběr údajů je nezbytný pro plnění úkolu prováděného agenturou ve veřejném zájmu. Právní základ pro tuto operaci zpracování lze proto nalézt v čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (ES) č. 168/2007, ve znění nařízení Rady (EU) 2018/ (zřizovací nařízení agentury FRA). Konkrétně je tato činnost předpokládána v bodě A.3.1 ročního pracovního programu agentury FRA na rok 2022. Zpracování je proto zákonné podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (pokud existují, jak je popsáno v části 2 výše) je oprávněné pro vědecké účely podle čl. 10 odst. 2 písm. j) nařízení (EU) 2018/1725.

Kromě toho, protože účast na konzultaci není povinná a je založena na souhlasu uděleném účastníky, je zpracování osobních údajů rovněž v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 2018/1725.

zpět na začátek


6. Kdo může vidět vaše údaje?

K údajům má přístup odpovědný vedoucí oddělení v agentuře FRA, pověření pracovníci agentury FRA z projektového týmu, jakož i dodavatel (Kantar Belgium SA) a jeho dílčí zpracovatel pracující pro agenturu při řízení činností shromažďování údajů.

zpět na začátek


7. Sdílíme vaše údaje s jinými organizacemi?

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze agenturou a dodavatelem. V případě, že potřebujeme vaše údaje sdílet s třetími stranami, budete informování o tom, s kým byly vaše osobní údaje sdíleny.

zpět na začátek


8. Máme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do třetích zemí / mezinárodním organizacím (pokud je to relevantní)?

Webové stránky průzkumu hostuje společnost Kantar Group (dílčí zpracovatel společnosti Kantar Belgium SA) ve Spojeném království, takže údaje shromážďené prostřednictvím těchto webových stránek, jak je uvedeno v části 3 výše, budou shromažďovány mimo EU. Rozhodnutí Evropské komise o priměřenosti pro Spojené království, dostupné zde, stanoví, že ve Spojeném království je zajištena rovnocenná uroveň ochrany osobních údajů.

Žádné osobní údaje nebudou shromažďovány ani přenášeny mimo EU.

zpět na začátek


9. Kdy operaci zpracování zahájíme?

Agentura a její dodavatel zahájí operaci zpracování v lednu 2023. 

zpět na začátek


10. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Agentura a její dodavatel budou uchovávat osobní údaje na základě odpovědí respondendů uvedených v části 2 do konce platnosti smlouvy (srpen 2023). Po tomto datu budou shromážděné údaje anonymizovány, tj. všechna metadata, která by mohla identifikovat jednotlivého respondenta, budou vymazána. Anonymizovaný soubor údajů bude uchováván po neomezenou dobu pro výzkumné účely v agentuře a v datových centrech umístěných v EU.

zpět na začátek


11. Jak můžete své údaje kontrolovat?

Podle nařízení 2018/1725 máte práva, o kterých vás musíme informovat. Práva, která máte k dispozici, závisí na důvodu, proč vaše informace zpracováváme. Za uplatnění svých práv nemusíte platit žádné poplatky s výjimkou případů, kdy jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu, že se opakují.

Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě potřeby může být tato lhůta s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužena o další dva měsíce.

Svá níže popsaná práva můžete uplatnit zasláním e-mailové žádosti agentuře FRA (antisemitism-survey@fra.europa.eu nebo dpo@fra.europa.eu), která vykonává funkci odpovědného správce údajů, nebo na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, společnosti Kantar Public - PublicCompliance@kantar.com (zpracovatel údajů).

 1. Vaše práva na ochranu údajů

  Podle zákona o ochraně údajů máte řadu práv, o kterých vás musíme informovat. Práva, která máte k dispozici, závisí na našem důvodu zpracování vašich informací. 

  1. Můžete získat přístup ke svým údajům?

   Máte právo získat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o případných příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, a době jejich uchovávání. Kromě toho můžete mít k těmto údajům přístup, jakož i bezplatně získat kopie vašich údajů, které jsou předmětem zpracování, kdykoli do 31. srpna 2023 (po tomto datu budou shromážděné údaje anonymizovány), zasláním e-mailové žádosti na adresu PublicCompliance@kantar.com (zpracovatel údajů) nebo přímo agentuře FRA (jako správci údajů) prostřednictvím e-mailu antisemitism-survey@fra.europa.eu nebo dpo@fra.europa.eu, pokud můžete poskytnout dostatečné informace k identifikaci vašich údajů.

  2. Můžete upravit své údaje?

   Máte právo nás kdykoli do 31. srpna 2023 požádat o bezplatnou opravu vašich údajů, o kterých si myslíte, že jsou nepřesné nebo neúplné (po tomto datu budou shromážděné údaje anonymizovány), a to zasláním e-mailové žádosti na adresu PublicCompliance@kantar.com (zpracovatel údajů) nebo přímo agentuře FRA (jako správci údajů) prostřednictvím e-mailu na adresu antisemitism-survey@fra.europa.eu nebo dpo@fra.europa.eu, pokud můžete poskytnout dostatečné informace k identifikaci vašich údajů.

  3. Můžete nám omezit zpracování vašich údajů?

   Máte právo kdykoli do 31. srpna 2023 omezit zpracování Vašich osobních údajů (po tomto datu budou shromážděné údaje anonymizovány), a to bezplatně zasláním žádosti na e-mailovou adresu PublicCompliance@kantar.com (zpracovatel údajů) nebo přímo agentuře FRA (jako správci údajů) prostřednictvím e-mailu antisemitism-survey@fra.europa.eu nebo dpo@fra.europa.eu, pokud můžete poskytnout dostatečné informace k identifikaci vašich údajů. Pokud tak učiníte, nemůžeme je již zpracovávat, ale stále je můžeme uchovávat. V některých výjimečných případech je budeme moci i nadále používat (např. s vaším souhlasem nebo pro právní nároky). Toto právo máte v několika různých situacích: když zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, když agentura již údaje nepotřebuje pro plnění svých úkolů, když je činnost zpracování nezákonná, a konečně, když jste využili svého práva vznést námitku.

  4. Můžete vymazat své údaje?

   Máte právo požádat nás kdykoli do 31. srpna 2023 o vymazání vašich údajů (po tomto datu budou shromážděné údaje anonymizovány), a to bezplatně (zasláním e-mailové žádosti na adresu PublicCompliance@kantar.com (zpracovatel údajů) nebo přímo agentuře FRA (jako správci údajů) prostřednictvím e-mailu antisemitism-survey@fra.europa.eu nebo dpo@fra.europa.eu, pokud můžete poskytnout dostatečné informace k identifikaci vašich údajů), pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro ty účely, pro které byly shromážděny, pokud jste odvolali svůj souhlas nebo pokud je činnost zpracování nezákonná. V některých případech budeme muset vaše údaje vymazat, abychom splnili zákonnou povinnost, která se na nás vztahuje.

  5. Máte nárok na přenositelnost údajů?

   Přenositelnost údajů je právo zaručené nařízením 2018/1725 a spočívá v právu na předání vašich osobních údajů vám nebo přímo jinému správci podle vašeho výběru. V tomto případě to neplatí ze dvou důvodů: I) aby toto právo bylo zaručeno, mělo by být zpracování založeno na automatizovaných prostředcích, my však naše zpracování na žádných automatizovaných prostředcích nezakládáme; II) tato operace zpracování je prováděna ve veřejném zájmu, což je výjimka z práva na přenositelnost údajů v nařízení.

  6. Máte právo vznést námitku?

   Pokud je právním základem zpracování „nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen“, což je případ většiny našich operací zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že vznesete námitku, musíme zpracování vašich osobních údajů zastavit, pokud neprokážeme závažný důvod, který může převážit nad vaší námitkou.

zpět na začátek


12. Jaká bezpečnostní opatření jsou přijímána k ochraně vašich osobních údajů?

Agentura a její dodavatel mají zavedeno několik bezpečnostních kontrol, které chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Vaše údaje uchováváme na našich interních serverech s omezeným přístupem pouze pro určenou skupinu uživatelů.

zpět na začátek


13. Co můžete dělat v případě problému?

 1. Prvním krokem je upozornit agenturu zasláním e-mailu na adresu antisemitism-survey@fra.europa.eu a požádat nás o přijetí opatření.
 2. Pokud od nás neobdržíte žádnou odpověď nebo pokud s ní nejste spokojeni, je druhým krokem kontaktování našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adrese dpo@fra.europa.eu.
 3. Kdykoli můžete podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů (EDPS) na webové stránce www.edps.europa.eu, který vaši žádost posoudí a přijme nezbytná opatření.

zpět na začátek


14. Jak aktualizujeme naše oznámení o ochraně osobních údajů?

Naše oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme, abychom se ujistili, že je aktuální a přesné. Toto oznámení bylo naposledy aktualizováno 19.01.2023.

zpět na začátek