EN | RU

ODPOVĚDNÍ PARTNEŘI

Průzkum vypracovala Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) se sídlem ve Vídni v Rakousku. Účelem Agentury pro základní práva je poskytovat orgánům a členským státům EU poradenství založené na důkazech zabývající se problémy souvisejícími se základními právy.

Shromažďování údajů pomocí průzkumu provádí společnost Kantar Public se sídlem v Bruselu. Společnost Kantar Public spolupracuje s klienty po celém světě a poskytuje jim dostatečně přesvědčivé důkazy, poznatky a poradenské služby, které inspirují další generaci veřejné politiky a programů.

Jedním z důležitých způsobů, jak shromažďovat důkazy o základních právech, je dotazovat se lidí v Evropě prostřednictvím průzkumu na jejich zkušenosti a vnímání – jak jsou lidská práva uplatňována v každodenním životě. Tento průzkum poskytne důležité důkazy tvůrcům politik Evropské unie (EU) a jednotlivých států, organizacím židovské komunity i širší občanské společnosti o otázkách souvisejících s životem Židů v dnešní době, včetně zkušeností s antisemitismem. Tímto způsobem průzkum přispěje k tomu, aby bylo zajištěno, že práva židovského obyvatelstva jsou v celé EU respektována, chráněna a naplňována.

Antisemitismus zůstává problémem, který znepokojuje nejen Židy, ale všechny, kteří se zabývají bojem proti zločinu z nenávisti a diskriminací. Způsob, jakým se antisemitismus projevuje, se liší v závislosti na čase a místě a ovlivňuje životy Židů různými způsoby a v různém rozsahu. Aby bylo možné pochopit jeho dnešní povahu, snaží se tento průzkum získat informace přímo od Židů žijících v Evropě, a to bez ohledu na to, zda antisemitismus vnímají jako závažný problém, nebo zda byli přímými svědky antisemitského incidentu či jej zažili. Tímto způsobem se výzkumný tým snaží vytvořit podrobný a sofistikovaný portrét současného antisemitismu v Evropě, jak jej vnímají a zažívají evropští Židé. Průzkum bude rovněž sloužit jako podklad pro veřejnou politiku, která bude dále budovat a podporovat organizace občanské společnosti a napomáhat k vymýcení společenských sil, které antisemitismus udržují.

ÚČAST

Existují tři kritéria způsobilosti. Za prvé, musíte se považovat za Žida, ať už na základě vašeho náboženství, kultury, výchovy, etnického původu, rodičovství nebo na jakémkoli jiném základě. Za druhé, v den, kdy se účastníte průzkumu, musí vám být 16 nebo více let. Za třetí, musíte v současné době žít v jednom ze třinácti členských států EU, které se průzkumu účastní:

Rakousko

Belgie

Česko

Dánsko

Francie

Německo

Maďarsko

Itálie

Nizozemsko

Polsko

Rumunsko

Španělsko

Švédsko

Abyste se mohli průzkumu zúčastnit, musíte splnit všechna tři kritéria. Pokud si nejste jisti svou způsobilostí a chtěli byste si ji ověřit, spojte se prosím s námi pomocí e-mailové adresy .

Čím více lidí se průzkumu zúčastní, tím spolehlivější budou údaje a tím větší dopad budou mít na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států, aby ovlivnily tvorby politik. Proto je důležité, aby se ozvalo co nejvíce lidí.

Po spuštění průzkumu – odpočítávání do spuštění můžete vidět na této webové stránce – klikněte na „Zahájit průzkum“. Tak se dostanete k online průzkumu. Poté ve svém volném čase odpovězte na všechny zadané otázky – průzkum můžete dokončit najednou nebo po částech, jak vám to bude více vyhovovat. Všechny vaše odpovědi jsou důvěrné a nelze je vztáhnout k vaší osobě.

Jednoduše klikněte na „Zahájit průzkum“ a průzkum se vám otevře na nové záložce. Průzkum lze vyplnit v libovolném prohlížeči nebo zařízení.

Vyplnění průzkumu trvá přibližně 30 minut. Délka může záviset na podrobnostech, které uvedete ve svých odpovědích, a na vašich osobních zkušenostech.

Ano, můžete – abyste to udělali, nezapomeňte si odkaz předem zkopírovat. Odkaz můžete spustit tam, kde jste přestali, vložením tohoto odkazu znovu do prohlížeče..

Aby byly údaje z průzkumů spolehlivé, musíme zajistit, abychom v každé zemi získali dostatek poznatků, které budou reprezentativní pro tamní populaci. Proto byl kladen důraz na země s největší židovskou populací v EU, stejně jako na země, ve kterých může online průzkum zachytit průřez populací, který splňuje požadavky na velikost vzorku statistickou analýzu.

Ano! Toto je třetí průzkum prováděný agenturou FRA (po průzkumech v letech 2012 a 2018) a většina otázek je v jednotlivých kolech průzkumu podobná, aby bylo možné posoudit změny v průběhu času. Výsledky z předchozích průzkumů jsou k dispozici po kliknutí zde a zde.

Agentura FRA bude zveřejňovat výsledky od roku 2023 prostřednictvím různých kanálů – včetně tištěných zpráv a online nástrojů. Všechny publikace o výsledcích budou k dispozici na internetových stránkách agentury FRA – www.fra.europa.eu. Výsledky budou sděleny všem příslušným zúčastněným stranám, mezi něž patří orgány Evropské unie, členské státy a organizace občanské společnosti.

DŮVĚRNOST A KONTAKT

Průzkum provádí specializovaná výzkumná agentura Kantar Public. Kantar Public je také členem Společnosti pro výzkum trhu. Jako taková se společnost Kantar Public řídí Kodexem chování Společnosti pro výzkum trhu a souvisejícími předpisy a směrnicemi. Vaše odpovědi v tomto průzkum budou použity výhradně pro účely výzkumu a tvorby politik. Vaše účast v tomto průzkumu spolu s vašimi individuálními odpověďmi na otázky budou považovány za důvěrné. Veškeré shromážděné informace, které by mohly být použity k identifikaci jednotlivých účastníků, jsou uloženy odděleně od odpovědí uvedených v průzkumu a po skončení průzkumu budou bezpečně odstraněny. V rámci průzkumu vás nebude možné identifikovat. Agentura FRA dbá na dodržování nařízení EU č. 2018/1725 o ochraně osobních údajů. Více příslušných informací naleznete v informačním sdělení agentury FRA o ochraně osobních údajů zde. Výsledky tohoto průzkumu budou anonymní. Údaje budou zveřejněny pouze v souhrnné podobě. Žádné informace, které poskytnete během tohoto průzkumu, nebudou použity k marketingovým účelům a nebudou prodány žádné třetí straně.

Společnost Kantar Public bere svou odpovědnost za zabezpečení vašich osobních údajů vážně. Společnost Kantar Public proto přijímá veškerá přiměřená opatření, aby zajistila ochranu vašich údajů před ztrátou, krádeží nebo zneužitím. Tato opatření zahrnují odpovídající fyzické zabezpečení naší kanceláře, kontrolovaný přístup k počítačovým systémům a používání zabezpečeného, šifrovaného internetového připojení při shromažďování osobních údajů. V rámci našeho závazku k zabezpečení vašich informací provádí společnost Kantar Public pravidelné interní a externí audity zabezpečení informací a je registrována podle mezinárodního normy pro bezpečnost informací ISO 27001:2005.

Společnost Kantar Public automaticky zaznamenává informace o vašem operačním systému, nastavení zobrazení a typu prohlížeče, aby zajistila, že dotazník průzkumu bude doručen ve formě vhodné pro software, který váš počítač používá. Společnost Kantar Public u vás nezjišťuje žádné další informace.

Není nutné, abyste odpovídali na každou otázku. Přestože doporučujeme, abyste odpověděli na co nejvíce otázek, protože se tím zvyšuje kvalita průzkumu a umožňuje nám to provést hlubší analýzu, můžete vynechat jakoukoli otázku, na kterou nechcete odpovědět. Jediné otázky, které jsou povinné, jsou ty, které používáme k zajištění reprezentativního pohledu na populaci. Je to důležité proto, aby naše výsledky co nejvěrněji vyjadřovaly názor populace.

Pokládáme některé standardní sociodemografické otázky (např. na pohlaví, věk, vzdělání atd.), které nám pomáhají sestavit co nejreprezentativnější průzkum a pochopit vzorce v datech.

FRA nakonec zveřejní zprávu na základě výsledků průzkumu. Žádné informace, které lze použít k identifikaci respondenta, nebudou zveřejněny.

Můžete se přímo obrátit na společnost Kantar Public. Klikněte na záložku „kontaktujte nás“ a napište nám e-mail nebo nám zavolejte na uvedené číslo, které je specifické pro vaši zemi vašeho bydliště.